eco energy Logo LOGO شرکت کار و اندیشه (KOA) نماینده انحصاری محصولات اکو انرزی (eco energy) در ایران عرضه کننده چیلر های جذبی (absorption chiller) اکو انرژی شامل چیلر جذبی دو اثره شعله مستقیم ،چیلر جذبی گازسوز بازیافت ،چیلر جذبی دو اثره بخار ،چیلر جذبی تک اثره بخار ،چیلر جذبی تک مرحله ای آب گرم و ،چیلر جذبی دو مرحله ای آب گرم می باشد.

ویژگی ها

عدم نياز به عايق كاری SPLIT ABSORBER

​در طراحی خاص چیلرهای اكو انرژی اواپراتور در ميان ابزربر قرار گرفته كه ضمن بی نياز ساختن دستگاه به عايق كاری موجب افزايش راندمان و ظرفيت سرمايشی و همچنین ايجاد سريعتر سرما و در نهایت بالا رفتن راندمان و COP دستگاه شده است. در ساير چيلرهای جذبي قسمت اواپراتور يا در مجاورت ابزربر و يا در قسمت فوقانی آن قراردارد كه هم دستگاه داراي راندمان و ​​​​COP كمتري نسبت به چيلرهاي ا​​​كو انرژی مي باشد و هم می بايست اواپراتور دستگاه با صرف هزينه عايق شود.​​​​​​​​​​​​

 

               

لوله های استنلس استيل ابزربر و كندانسور
كمپانی اكو انرژی به منظور بالا بردن كفيت و طول عمر مفيد دستگاه های خود ازلوله های استنلس استيل در ابزربر و كندانسور چيلرهای جذبی خود استفاده می نمايد.
محفظه ابزربر و كندانسور یک چيلر جذبی از صدها لوله تشکیل شده اند كه در داخل آن ها آب برج خنک كننده در جريان می باشد. جنس اين لوله ها برای ساير توليدكنندگان از آلياژ مس می باشد.
سختی آب برج خنک كننده می بايست به طور دائم و پيوسته كنترل گرديده و در حد مجاز استاندارد باشد تا از احتمال رسوب گذاشتن سطوح داخلی لوله ها و كاهش انتقال حرارت و راندمان چيلر جلوگيری گردد، رسوب در سطوح داخل لوله ها علاوه بر موارد فوق باعث خوردگی و سوراخ شدن لوله ها و تحميل هزينه های گزاف تعميراتی خريداران می شود. استفاده از لوله های استنلس استيل، احتمال سوراخ شدن لوله های داخلی چيلر را)به علت رسوبات آب برج خنک كننده(تقليل داده و نهايتا، اين تغيير باعث تطويل عمر مفيد و همچنين جلوگيری از كاهش راندمان دستگاه در ساليان بعد می گردد. 

           طراحی منحصر به فرد سيستم واترتيوپ
طراحی منحصر به فرد سيستم واتر تيوپ در ژنراتور فشار بالا)ژنراتور اوليه( راندمان دستگاه را بالا و حجم محفظه احتراق را كاهش می دهد. در چيلرهای مشابه نوع طراحی محفظه ژنراتور دما بالا به اين صورت است كه آتش از درون لوله های مسی عبور می کند، لذا با توجه به دمای زياد شعله احتمال ذوب شدن لوله های ژنراتور وجود دارد. كه پايين بودن عمر مفيد چيلر و تحميل هزينه های زياد از معايب اصلی اين نوع طراحی می باشد.
طراحی منحصر به فرد چيلرهای اكوانرژی مطابق شكل به گونه ای است كه آتش با محفظه ای در ارتباط می باشد كه در داخل آن محلول ليتيم برومايد وجود دارد، در اين حالت مرطوب بودن سطوحی كه آتش با آن در ارتباط است مانع آسيب ديدن اين سطوح می گردد، بدين ترتيب عمر مفيد چيلر افزايش چشمگيری خواهد داشت.

           
ظرفيت بالا

ظرفيت نهايی و واقعی توليد برودت در چيلرهای جذبی اكو انرژی معادل % 105 ظرفيت اسمی آن در كاتالوگ می باشد. بدان معنی كه ظرفيت واقعی و نهايی دستگاه 5% بيشتر از ظرفيت اسمی آن می باشد كه اين عامل نيز یکی ديگر از مزايای چيلرهای جذبی اكو انرژی می باشد.

مشعل

بر روی چيلرهای جذبی اكو انرژی بهترين و معتبرترين مشعل جهان يعنی Weishaupt كه ساخت كشور آلمان است، نصب گرديده است. از ويژگی اين مشعل به جزء کیفيت فوق العاده آن قابليت كاركرد با گاز طبيعی يا گازوئيل می باشد. استفاده از دمپرهای برقی با قابليت و حساسيت بالا جهت كنترل ميزان سوخت ورودی) گاز و هوا(یکی از مهم ترين ويژگی اين نوع مشعل ها می باشد. بدين ترتيب ميزان مصرف سوخت با توجه به ميزان بار برودتی ساختمان با دقت و حساسیت بالا تنظيم و كنترل می گردد درنتيجه باعث افزايش COP دستگاه و همچنین کاهش پرداخت هزینه مصرف گاز می گردد.
           
پرچ  تانک اتوماتيک و تخليه خودكار گازهای غير قابل كندانس

در زمان كاركرد چيلرهای جذبی به دليل فعل و انفعالات شيميايی در داخل دستگاه، گازهای غير قابل كندانس توليد می شود كه در چيلرهای اكوانرژی اين گازها توسط اجكتورهايی كه بر روی دستگاه تعبيه شده است به صورت خودكار از دستگاه به تانك تخليه) پرچ(هدايت و در آن جا جمع آوری می شود. سر انجام اين گازهای جمع آوری شده در مخزن تانک تخلیه به صورت اتوماتیک توسط پمپ و کیوم به بيرون تخليه می گردد.
با اين فرآيند عملكرد مطلوب چيلر جذبی تضمين می گردد همچنين راندمان و عمر مفيد آن افزايش می يابد.

فيلتر استنلس استيل محلول

نصب فيلتر استنلس استيل در چيلرهای اكو انرژی باعث تصفيه محلول ليتيم برومايد و گرفتن ذرات معلق از آن و ثابت ماندن کیفیت، شفافيت و خلوص محلول شده است که درنتیجه از مسدود شدن نازل ها و در نهایت كاهش ظرفيت دستگاه جلوگيری می شود.

هدايت محلول به ژنراتور از روش جريان سری
هدايت محلول ليتيم برومايد از ابزربر به ژنراتور در چيلرهای جذبی از دو طريق مدار موازی و سری انجام می پذيرد. در چيلرهای مشابه كه از جريان موازی استفاده می شود بدين طريق می باشد كه محلول خروجی از ابزربر به دو قسمت تقسيم شده و قسمتی به ژنراتور دما بالا و قسمتی ديگر به ژنراتور دما پايين می رود در چنين حالتی در بارهای جزيی احتمال به وجود آمدن كريستال در محلول و مسدود شدن مسير وجود دارد در صورتی كه در طراحی سيستم چيلرهای اكو انرژی از مدار سری استفاده گرديده است بدين صورت كه كل محلول ابتدا وارد ژنراتور دما بالا شده و سپس از آن جا پس از يک مرحله گرم شدن به قسمت ژنراتوردما پا يين هدايت می شود.
از آن جا كه استفاده از اين روش باعث می گردد كه محلول خروجی از ژنراتور دارای دما و غلظت كم تری باشد درنتيجه احتمال به وجود آمدن كريستال ديگر از بين مي رود و همچنين استفاده از اين روش باعث كاهش خوردگی دستگاه و كاهش توليد گازهای غير قابل كندانس می شود.
           
عدم امكان يخ زدن دستگاه
با نصب سيستم هوشمند روی مسير آب خروجی از اواپراتور دستگاه، لوله های اواپراتور از يخ زدگی محافظت می شوند از آن جا كه يخ زدن در اين لوله ها به دو عامل دما و ميزان جريان آب بستگی دارد، لذا با نصب یک آنتی فریز در مسير آب چيلد خروجی از دستگاه، دمای آب كنترل می گردد و به محض رسيدن اين دما به مرز يخ زدن) 4°C (آنتی فريز عمل كرده و فرمان قطع عمليات و خاموش شدن پمپ مبرد را می دهد.)
همچنين با نصب یک فلوسوئيچ بر روی مسير آب چيلد، ميزان جريان آب به صورت اتوماتیک كنترل می گردد و در مواقعی كه ميزان جريان و سرعت آب از حد استاندارد پايين تر باشد و احتمال يخ زدن آن وجود داشته باشد در اين حالت نيز فلوسويچ عمل كرده و فرمان خاموش شدن پمپ مبرد می گردد.

           


 COP بيشتر از 1.25
به كارگيری آخرين و مدرن ترين تكنولوژی های انحصاری از جمله استفاده از مشعل فوق پيشرفته، استفاده از مدار سری جريان و... ، COP مدل های H3 چيلرهای شعله مستقيم(اكوانرژی را به بالاترين سطح ممكن رسانده كه درنتيجه باعث صرفه جويی چشمگيری در مصرف انرژی گاز می شود.)

پمپ های محلول و مبرد
پمپ های مبرد و محلول نصب شده بر روی چيلرهای جذبی اكو انرژی از نوع هرمتيك با مصرف برق بسيار پايين می باشند. اين پمپ ها برای كاركرد بيش از 50,000 ساعت و با بيشترين بهره وری و راندمان طراحی گرديده اند. همچنين بر روی پمپ های محلول، دستگاه متغير كننده دور) اینورتور(جهت كنترل سرعت حركت محلول نصب شده است عملکرد اینورتور بدین صورت می باشد که باتوجه به کاهش بار برودت در زمانهایی از روز، فرمان کاهش مصرف برق پمپ محلول را می دهد که در نهایت این موضوع باعث صرفه جويی در مصرف برق و در نهایت مصرف گاز چيلر جذبی می گردد.)
طراحی مبدل حرارتی در چيلرهای جذبی اكو انرژی از نوع پوسته و لوله می باشد. استفاده از مبدل های پوسته و لوله احتمال به وجود آمدن كريستال در اين مبدل ها را از بين برده و به حد صفر می رساند در صورتی که یکی از بزرگ ترين معايب استفاده از مبدل های صفحه ای احتمال ايجاد كريستال در قسمت خروجی محلول از اين نوع مبدل می باشد.                  
سيستم های مدرن كنترل ظرفيت و جلوگيری از كريستاليزاسيون
به كارگيری نوآوری های جديد در ساختار كنترل ظرفيت دستگاه همچون كنترل دقیق سوخت، نحوه جريان محلول، تنظيم اتوماتيک غلظت محلول، متد اسپری مبرد در اواپراتور، استفاده از مبدل پوسته ی لوله، به کارگیری محلول لیتیم بروماید با درصد خلوص و شفافیت بسیار بالا و همچنين سكيل اتوماتیک رقيق سازی دستگاه، به طور كلی مشكل كريستاليزاسيون را كه سال های زيادی در صنعت چيلر جذبی ليتيوم برومايد وجود داشته را حل كرده است.

عايق بندی خاص در برابر هوا
عدم استفاده از سايت گلاس و شير مكان یکی از راه كارهای خاص كمپانی اكو انرژی در عايق نمودن دستگاه و جلوگيری از نشتی دستگاه و احتمال ورود هوا به داخل دستگاه می باشد. ضمن اين كه استفاده از اتصالات اتوماتيک و نيمه اتوماتيک، واشرهای دوبل، شيرهای ديافراگمی از ديگر دلايلی است كه طور كامل از نشتی دستگاه جلوگيری نموده و باعث عايق بودن دستگاه در مقابل ورود هوا گرديده است.

كاركرد با درجه حرارت پا يين آب برج خنك كننده
چيلرهای جذبی اكوانرژی قابليت كاركرد با دمای آب برج خنک كننده 15°C را دارد. اين دما معمولا در فصول ابتدای بهار و ابتدای پاييز رخ می دهد كه درنتيجه اين دستگاه ها دارای اين قابليت می باشند كه در اين فصول به راحتی و بدون هيچ گونه خطری به كار خود ادامه می دهد. در صورتی که در چيلرهای مشابه اين دما در حدود 22°C می باشد و در دماهای پايين تر از آن روشن بودن دستگاه وجود خطراتی از جمله احتمال وجود كريستال محلول را به دنبال خواهد داشت.

استفاده از اجزاء و تجهيزات معتبرترين توليدكنندگان دنيا
در اقتصاد جهانی محصولات برتر، از تكنولوژی، لوازم و قطعاتی كه به وسيله كمپانی های صاحب نام و برتر توليد می شوند در توليد محصول نهايی خود بهره می گيرند.
بخشی از لوازم و قطعاتی كه در توليد نهايی چيلرهای اكو انرژی استفاده می گردد عبارتند از:

● ● سيستم كنترل OMRON صفحه نمايش لمسی و PLC (ساخت ژاپن)
● ● اينورتر Schneider براي پمپ های محلول (ساخت فرانسه)
● ● فلوسوئيچ Johnson Control (ساخت آمریکا)
● ● پمپ و يكوم Ulvac (ساخت کارخانجات ژاپن)
●●پمپ های محلول و مبردا ز نوع هرمتیک با مارک Teikoku (ساخت کارخانجات ژاپن)
● ● مشعل Weishaupt (ساخت آلمان)

پمپ و يكوم
چيلرهای جذبی اكو انرژی مجهز به پمپ و يكوم نصب شده روی چیلر می باشند كه اين پمپ به صورت اتوماتيک گازهای غيرقابل كندانسر كه در مخزن تخليه جمع آوری شده اند را به بيرون هدايت می نمايد و ديگر نيازی به خريد پمپ جداگان های بدين منظور نمی باشد.         

ماده ضدخورندگی سازگار با محيط زيست
استفاده از ماده ضدخورندگی موليبدات خاص كه بی خطر و سازگار با محيط زيست می باشد و تزريق آن به چيلرهای جذبی اكو انرژی باعث اين شده كه خطر احتمال خوردگی سطوح داخلی دستگاه به طور كل از بين رفته و باعث افزايش عمر مفيد دستگاه گردد.

واتر باکس لولائی آب با قابليت آسان باز شو
چيلرهای جذبی اكو انرژی مجهز به واترباکس های لولایی براي قسمت های ابزربر و كندانسور با قابليت آسان بازشو می باشند كه اين موضوع باعث سهولت در سرویس های دوره ای و همچنين سرعت در تميزكاری سالانه لوله های داخلی چیلر بدون نياز به جابجایی و باز نمودن سیستم تاسیسات موتورخانه می شود.

           
نحوه اسپری مايع مبرد و محلول ليتيوم برومايد
در چيلرهای اكو انرژی در نحوه و ميزان اسپری مايع مبرد به روي لوله های اواپراتور و  همچنين اسپری محلول ليتيم برومايد در محفظه ابزربر طراحی ويژه صورت گرفته است بدين صورت كه با تعبيه و نصب تشتك سوراخ داری بر بالای طول محفظه اواپراتور، مايع مبرد به طور یکسان تمامی سطوح خارجی لوله هاي اواپراتور را خيس می نمايد و گرما از لوله های مسی اواپراتور در زمان كوتاه تری گرفته می شود كه درنتيجه راندمان دستگاه در اين حالت بيشتر از چيلرهای مشابه می گردد نصب اين صفحه در بالای محفظه داخلی ابزربر نيز باعث می شود كه محلول به صورت مساوی و یکسان در كل محفظه پاشش داشته باشد كه درنتيجه باعث افزايش قدرت و ميزان جذب بخار مبرد می گردد كه در اين حالت نيز افزايش راندمان چيلر را نسبت به مدل های مشابه خواهیم داشت.
           

سيستم کنترل هوشمند
صفحه نمايش رنگی لمسی بسيار پيشرفته متصل به CPU و قابل اتصال آسان به BMS و هر نوع اتوماسيون ديگر امكان روشن و خاموش شدن دستگاه را با يک لمس صفحه مانيتور فراهم می نمايد لازم به ذكر است كه با استفاده از تكنولوژی كنترل پيشرفته PID در چيلرهای جذبی اكو انرژی می توان تمام دياگرام های سیکل، کليه پارامترهای عملياتی مانند دماهای ورودی و خروجی آب چيلد، آب برج خنک كننده، دمای محلول در ابزربر و ژنراتور، دمای مبرد در اواپراتور و كندانسور، فشار كندانسور و ده ها پارامتر ديگر را در مانيتور چيلر ديده و به نمايش درآورد.
در چنين حالتی دستگاه چيلر به صورت هوشمند و اتوماتيک عملكرد خود را تحت كنترل دارد و در نهایت اپراتور به راحتی می تواند از دستگاه بهره برداری نمايد و ديگر احتياجی به صرف هزينه های زياد بابت نگهداری از دستگاه نمی باشد در ضمن برخی مزايای مهم كنترل پيشرفته PID چيلر عبارتند از :
●● اندازه گیری و كنترل دقيق غلظت و دما به منظور جلوگيری از کریستالیزاسیون محلول

● ● تنظيم و كنترل دقيق ميزان مصرف گاز با توجه به ميزان بار برودتی مورد نياز
● ● امكان فراهم شدن فرمان روشن و خاموش شدن پم پهای آب چيلد و برج خنک كننده از تابلوی چيلر به صورت كاملا اتوماتيک
●● زمان سنج سیکل رقیق سازی جهت جلوگيری از کریستالیزاسیون و همچنین تسريع زمان روشن شدن دستگاه
● ● امكان اتصال به هر نوع سیستم اتوماسیون ساختمانی
●● ذخيره اطلاعات در حافظه دستگاه كه با خاموش شدن دستگاه نيز اين حافظه پاک نمی شود
●● قابليت وسيع مانيتورينگ از جمله خواندن دماها و فشارهای قسمت های مختلف چيلر و ده ها پارامتر ديگر
● ● قابليت خواندن و ذخيره اطلاعات به سادگی
● ● امكان خطايابی و عيب يابی سريع و اتوماتيک به صورت كاملا هوشمند
● ● قابليت زمان بندی خودكار مانند تعريف زمان روشن/خاموش دستگاه و تنظيم ساعت/روز/ماه
 
           
تست نشتی هليوم

تمامی چيلر های اكو انرژی توليد شده در كارخانه پس از اتمام مراحل ساخت در قسمت تست نشتی جهت حصول اطمينان از کیفيت ساخت دستگاه قرار می گيرند.
در اين قسمت تمامی چيلرها، با تكنيک پيشرفته در قسمت تست نشتی و با استفاده از دستگاه اسپكترومتر هليم و با دقت زياد تست می شوند كه پس از حصول اطمينان از عدم وجود نشتی دستور حمل دستگاه صادر می گردد.
 شرکت کار و اندیشه (KOA) نماینده انحصاری محصولات اکو انرزی  (eco energy)   در ایران عرضه کننده چیلر های جذبی (absorption chiller)   اکو انرژی می باشد.